Thursday, 25 October 2007

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ด้านทรัพยากรบุคคล Human Resource เจ้าหน้าที่ ด้านธุรการ Admin Officer


รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงาน Sky Exits Films Production

เจ้าหน้าที่ ด้านทรัพยากรบุคคล Human Resource
เจ้าหน้าที่ ด้านธุรการ Admin Officer


คุณสมบัติ ดังนี้

- จบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล หรือสายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจ/สงสัย สามารถตั้งข้อสังเกตุ พฤติกรรมของมนุษย์ได้ทุกเพศ วัย อย่างเชิงลึก
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี หรือถ้าน้อยกว่า และสนใจสมัคร กรุณาเตรียมคำสัมภาษณ์ ว่าจะให้คำจำกัดความ คำว่า มนุษย์ ว่าอย่างไร
- มีประสพการณ์มา จะพิจารณา เป็นลำดับแรก แรก
- ใฝ่รู้ / ขวนขวาย / พัฒนาตนเอง / ยอมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ตลอดเวลา ไม่อยู่ในกรอบความคิดแคบๆ แต่ยินดีที่จะอยู่ใน ขนบธรรมเนียมของคนส่วนใหญ่
- มีความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ จัดการ ด้านเอกสาร ได้ดี พอพอ กับ เอกสารในตู้เหล็ก
- เป็นคนช่างสังเกตุ และ ละเอียดอ่อน มีไอเดีย กล้าเสนอแนะ และ คิดล่วงหน้าได้ สองชั้น / วางแผนการทำงาน และรายงานได้ เข้าใจง่าย
- อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านได้ทุกข่าว ทุกหัวสี ไม่เลือกหน้า / สนใจงานศิลปะทุกแขนงในโลก ได้ อย่างกว้างขวาง
- พร้อมทำงาน ด้านอื่น เพื่อสนับสนุน ในสายงาน ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ของบริษัทฯ ด้วย เมื่อได้รับมอบหมาย

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
ทุกตำแหน่งโปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
personal.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits.blogspot.com/
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร ตำแหน่งต่างๆที่
http://personal-skyexits.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณกระแต
Tel 02-9336470-9
แผนที่ของบริษัทสกายเอ็กซิทส์ จำกัด